1940 Bantam Air Cleaner & Tube - AmericanBantam.com